ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม IM Lab

Up your skills

ศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI IOT VR โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ลงมือปฏิบัติและได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย (เช่น Laser-Cut CNC Print3D) หรือตอบโจทย์เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบให้ได้ตามแนวความคิดในการแก้ปัญหาตามบริบทของแต่ละบุคคล โดยหลักสูตรจะถูกสร้างโดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยหลักสูตรจะได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือผู้เชี่ยวชาญนั้น ๆ และทีมอาจารย์ผู้เข้ามาสอนจะเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นโดยเฉพาะ หรือเป็นผู้ได้รับการอบรมโดยตรงจากทีมอาจารย์ผู้เป็นคนออกแบบหลักสูตรเองและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ โดยหลักสูตรไม่เพียงแต่จะมีภาคปฏิบัติเท่านั้นแต่ในภาคทฤษฎีนั้น จะมีระบบ Online (website ก่อนในระยะแรก และจะพัฒนาขึ้นเป็น Application ในระยะต่อไป)  ซึ่งเป็นระบบนจะเป็นระบบการเรียนแบบ online ซึ่งเป็นเนื้อหาในการเรียนประจำอาทิตย์นั้นและเพื่อนำความรู้มาบูรณการเข้ากับโจทย์ฝึกแก้ปัญหา (Problem based Learning) ที่หลักสูตรได้ออกแบบไว้ เพื่อให้การเรียนในศูนย์ปฏิบัติการนั้นเข้มข้นไปด้วยการฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกับหลักสูตรของเรา สมาชิกจะสามารถเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างต่อเนื่องในเวลาว่างของห้องเรียน ซึ่งเราจะจัดสรรเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างเต็มที่ โดยช่วงเวลาว่างหรือพื้นที่ว่างอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ โดยหลักสูตรมาตรฐานที่เราสร้างไว้แล้ว เราจะทำการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในสาขาอื่นเพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ด้านการทำการตลาด มุมมองของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดออกมาได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงงานต้นแบบ โดยจะจัดสัมมนาหรืออบรมแบบ 1 วันหรือครึ่งวันโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ มาบรรยายให้ฟัง

“Online Education Solutions for all”
21st Century Skills นั้นเป็นทักษะที่เด็กในปัจจุบันพึงมีเพื่อให้ทันต่อโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะ Digital Skillls เป็นสิ่งที่จำเป็นให้การเรียนรู้รวดเร็วและกว้างขึ้น ซึ่งหนึ่งในการเรียนรู้ที่ดี ต้องสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์ ซึ่งจะเป็นคำตอบให้การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

SmartHop Online Learning Platform เกิดขึ้นจากความตั้งใจให้การเรียนการสอนออนไลน์นั้นสามารถไปเสริมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ในระยะยาวและตอบโจทย์ของสถานการณ์ที่มีอุปสรรคในการสอนปกติอีกด้วย โดยโรงเรียนจะมีช่องทางในการสอนวิชาต่างๆสู่นักเรียนของตนได้แบบง่ายๆ พร้อมแบบทดสอบความเข้าใจหลังเรียนแบบออนไลน์หรือเอกสารประกอบการเรียนที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ ทั้งยังให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถสื่อสารผ่านทางห้องสนทนากับครูผู้สอนในบทเรียนต่างๆได้โดยตรง เน้นความสะดวก ประหยัดเวลาและใช้งานง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อนักเรียน

“SmartHop แพลตฟอร์มทางเลือกที่จะย่อโลกของการเรียนรู้จากโรงเรียนสู่บ้าน”

จุดประสงค์ SmartHop

เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนและครู หรือ ผู้ปกครอง ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ในโลกที่มีเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยุคของ AI IOT Robot และเตรียมความพร้อมให้กับตนเองหากเกิดภาวะที่ไม่คาดคิด ซึ่งทักษะที่ต้องการ คือ

ทักษะเข้าใจวิธีการหาความรู้

รู้จักการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง รู้จักการเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต

ทักษะที่สามารถบูรณาการความรู้ในหลายด้าน

โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ทำให้เกิดความเข้าใจ สังเคราะห์ และ สร้างสรรค์ออกมาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

ทักษะที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมการแบ่งปันในสังคม

SmartHop หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครูหรือผู้ปกครองเกิดขึ้นได้ เพราะการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆ ได้นั่นเอง