คณะคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

การสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย

Admin bar avatar
(0 ความคิดเห็น)
Free
shutterstock_1402525520

จากอันดับคุณภาพการศึกษาไทย 2016 พบว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน ไทยอยู่ในลำดับที่ 7 และ อยู่ในอันดับที่ 86 ของโลก ส่วนในระดับอุดมศึกษาไทยอยู่ลำดับที่ 8 จากทั้งหมด 10 ประเทศ และอยู่ ในอันดับที่ 76 ของโลก ซึ่งไทยอยู่ต่ำกว่าลาวและกัมพูชา แม้ว่าขีดความสามารถด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ของไทยจะอยู่ในอันดับค่อนข้างดี คือ อันดับ 5 ของอาเซียน แต่อยู่อันดับ 80 ของโลก (ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร, 2559)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระบุว่า ในการวัดระดับครั้งล่าสุดในปี 2018 พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ PISA 2015 พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตามลำดับ ซึ่งในการทดสอบทางสถิติถือว่าด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรอบการประเมินที่ผ่านมา

และในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา สสวท. ได้ตีพิมพ์เอกสาร กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย(อายุ 3-6 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเอกสารสหรับ ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยจัดทำขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับ ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี สหรับ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาต่อไป

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาครูผู้สอนเพื่อให้เข้าใจตามกรอบการเรียนรู้ฯ
นี้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับปฐมวัยต่อไป

ผู้สอน

0.00 คะแนน (0 คะแนน)

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%